tlo

Rynek owoców i warzyw

Posted on Posted in Bizness
 1. Wprowadzenie rynek owoców i warzyw

 1. Sytuacja finansowa przemysłu owocowo- warzywnego od wielu lat jest dobra
  i bezpieczna. Wyniki finansowe przedsiębiorstw w 2015 r. także były dobre tylko minimalnie gorsze od osiągniętych przed rokiem. Relacja zysku brutto i netto do przychodów netto wyniosła odpowiednio 5,3% i 4,6% (wobec 5,9% i 5,1% w 2014 r.).

 2. Płynność finansowa w przemyśle owocowo-warzywnym od wielu lat utrzymuje się na bezpiecznym poziomie.

 3. Polska umocniła się na pozycji największego w UE producenta zarówno zagęszczonych soków owocowych, jak i owoców mrożonych. Mrożone owoce i soki zagęszczone kierowane są przede wszystkim na eksport. Udział eksportu w łącznej produkcji mrożonych owoców w sezonie 2015/16, tak jak w sezonie poprzednim, wyniósł 78%. W produkcji soków zagęszczonych udział eksportu przekracza 90%.

 1. Struktura rynku owoców:

 1. produkcja owoców w Polsce w 2015 r.:

 • wyniosła, według danych GUS ok. 4,1 mln ton, wobec 4,2 mln ton w roku poprzednim.

 • zbiory owoców w 2015 r. wyniosły, według GUS, 4099,8 tys. ton i były mniejsze niż
  w roku poprzednim
  o 2,1%.

 • podstawową przyczyną spadku zbiorów owoców, szczególnie jabłek, śliwek, gruszek oraz malin odmian jesiennych, była bardzo głęboka i długotrwała susza, która
  w podstawowych rejonach sadowniczych wystąpiła już w połowie lipca i trwała do końca października.

 • zbiory jabłek zmniejszyły się o 0,8% i wyniosły 3168,8 tys. ton. Około 40% jabłoniowych sadów towarowych wyposażonych w deszczownie oraz stosujących zabiegi agrotechniczne dostosowane do warunków pogodowych, osiągnęła wysokie plony, dobrej jakości. W sadach nienawadnianych jakość owoców była znacznie gorsza niż w latach poprzednich. W 2015 r. zbiory gruszek zmniejszyły się o 5,6%, a śliwek o 10,6%. Nie zmieniła się znacznie produkcja: czereśni, brzoskwiń, moreli oraz orzechów włoskich, a zbiory wiśni wzrosły o 1,6%. Łączna produkcja owoców z drzew i orzechów zmniejszyła się o 1,1% do 3586,9 tys. ton. Zbiory owoców jagodowych obniżyły się o 9% do 512,9 tys. ton. Decydujący był spadek aż o 36,6% do 79,9 tys. ton zbiorów malin (maliny odmian jesiennych dominują obecnie w produkcji malin w Polsce).

 • mniejsze były zbiory jabłek, gruszek, śliwek, porzeczek, agrestu, aronii, a przede wszystkim malin (głęboki spadek zbiorów odmian jesiennych). Wzrosła produkcja wiśni, czereśni, truskawek i borówek wysokich.

 1. mimo mniejszych zbiorów owoców produkcja przetworów owocowych była w Polsce w sezonie 2015/16 ok. 25 tys. ton większa niż w sezonie poprzednim i wyniosła 1,10 mln ton.

 • decydujący był wzrost produkcji przetworów wytwarzanych z wiśni, truskawek
  i porzeczek czarnych (głównie mrożonek i soków zagęszczonych).

 1. Produkcja przetworów warzywnych zmniejszyła się o 15 tys. ton do 1075 tys. ton.

 2. Łączna produkcja soków pitnych, nektarów i napojów owocowych i owocowo-warzywnych zwiększyła się z 1,60 do rekordowego poziomu 1,65 mln ton.

 3. Produkcja zagęszczonego soku jabłkowego wytwarzanego z krajowego surowca zwiększyła się z 270 do 280 tys. ton.

 4. Ocenia się, że w sezonie 2015/16 łączna produkcja przetworów owocowych wyniosła 1110 tys. ton, wobec 1085 tys. ton w sezonie poprzednim. Wzrost produkcji przetworów wytwarzanych z truskawek, wiśni, porzeczek i jabłek był większy od spadku produkcji przetworów śliwkowych i malinowych. Zmiany produkcji były zgodne z kształtowaniem się zbiorów i podaży poszczególnych gatunków owoców. Łączna produkcja soków pitnych, nektarów i napojów zwiększyła się z 1,60 do 1,65 mln ton.

 5. Produkcja owoców mrożonych była większa niż w sezonie 2014/15 o ok. 13 tys. ton i wyniosła 458 tys. ton. Produkcja mrożonych truskawek, dominujących w krajowej produkcji owoców mrożonych, zwiększyła się ze 130 do ponad 140 tys. ton, a mrożonych wiśni wzrosła z ok. 100 do 115 tys. ton. Łączna produkcja mrożonych porzeczek (czarnych i kolorowych) utrzymała się na poziomie 45 tys. ton. Zmniejszyła się natomiast o ok. 20% do 55-57 tys.ton produkcja mrożonych malin.

 6. W sezonie 2015/16 łączna produkcja dżemów, marmolad, powideł i przecierów szacowana jest na ok. 122 tys. ton, wobec 118 tys. ton w sezonie poprzednim. Zwiększyła się produkcja przetworów wytwarzanych z truskawek i wiśni, a spadła produkowanych ze śliwek i malin. Wzrost cen surowca spowodował spadek produkcji dżemów i konfitur wytwarzanych z brzoskwiń, moreli i z owoców cytrusowych.

 7. Zapotrzebowanie na przetwory z orzechów na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych systematycznie się zwiększa. Wzrost produkcji przetworów z orzechów i konserw wytwarzanych z importowanych owoców południowych oraz konserw wiśniowych i truskawkowych spowodował zwiększenie łącznej produkcji tych przetworów (razem z owocami pasteryzowanymi) ze 149 tys. ton w sezonie 2014/15 do 150 tys. ton w sezonie 2015/16.

 8. Spożycie owoców świeżych oraz ich przetworów charakteryzuje się dużą zmiennością w ciągu roku. W 2015 r. największa konsumpcja notowana była w lipcu i sierpniu (4,20 i 4,26 kg/osobę), nieco inaczej niż w latach poprzednich, w których szczyt konsumpcji przypadał na sierpień i wrzesień. Był to wynik przyspieszenia wegetacji i większej niż w latach poprzednich podaży owoców na rynku w lipcu. Najmniejsze było spożycie w kwietniu i maju (3,04 i 2,64 kg/osobę), w którym to okresie podaż owoców ograniczona jest do krajowych jabłek z przechowalni i owoców importowanych.

 9. Spożycie owoców cytrusowych najwyższe jest w grudniu w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, a najniższe w lipcu i sierpniu (odpowiednio 1,65 kg i 0,16-0,17 kg). Największe spożycie jabłek przypada na okres tuż po zbiorach, tj. w październiku (1,65 kg), a najmniejsze jest w czerwcu i lipcu (0,47 i 0,53 kg).

 10. Produkcja owoców suszonych w firmach przemysłowych pozostała na poziomie ok. 8 tys. ton. Większa była produkcja suszonych śliwek (produkowanych głównie ze śliwek importowanych) oraz suszonych owoców jagodowych. Nie zmieniła się znacząco produkcja suszonych jabłek, dominujących w krajowej produkcji owoców suszonych5. Zmniejszyła się produkcja suszonych brzoskwiń i moreli.

 11. eksport

 • szacuje się, że w sezonie 2015/16 wpływy z eksportu owoców i ich przetworów zwiększyły się w relacji do sezonu poprzedniego o 2,5% do 1670 mln euro.

 • ocenia się, że w sezonie 2015/16 eksport owoców świeżych zmniejszył się w porównaniu do sezonu poprzedniego o ok. 10% do 1,1 mln ton Decydujące było obniżenie z 966,2 do 860 tys. ton eksportu jabłek. Brak bezpośredniej sprzedaży do Rosji, tak jak w sezonie 2014/15, nie został zrekompensowany wzrostem eksportu do innych krajów, w tym przede wszystkim do Białorusi. Szacuje się, że eksport do tego kraju wyniósł 320 tys. ton, wobec 290 tys. ton w sezonie 2014/15 i 235 tys. ton w sezonie 2013/14. Stanowiło to odpowiednio: 37, 30 i 21% eksportu z Polski. Po wprowadzeniu rosyjskiego embarga zwiększył się eksport jabłek do krajów UE – głównie do nowych krajów członkowskich, a także do krajów Afryki Płn. (przede wszystkim do Egiptu) i krajów Bliskiego Wschodu (Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Algieria). Łączny eksport poza kraje UE i WNP stanowił 11% eksportu ogółem, wobec 7% w sezonie 2014/15 i 1% w sezonie 2013/14.

 • Szacuje się, że w sezonie 2015/16 eksport zagęszczonego soku jabłkowego wyniósł ok. 273 tys. ton, wobec 312,4 tys. ton w sezonie poprzednim. Spadek sprzedaży spowodowany był praktycznie brakiem zapotrzebowania na produkowany w Polsce koncentrat soku jabłkowego w USA, Kanadzie i Rosji, których udział w eksporcie w sezonie 2014/15 wyniósł 20%.

 1. import

 • Import owoców i ich przetworów 2015/2016: 1380,0 w tys. ton, 2016/2017: 1400,0 w tys. ton

 • W sezonie 2015/16 import owoców południowych był o 2% mniejszy niż w sezonie poprzednim i wyniósł 1,28 mln ton. Przywóz owoców cytrusowych, dominujących w imporcie owoców południowych, zmniejszył się z 479 do 447 tys. ton.

 • Decydujący był spadek importu mandarynek i pomarańczy, wzrósł natomiast przywóz grejpfrutów, a nie zmienił się cytryn. Ceny importowe wszystkich owoców cytrusowych, z powodu mniejszej podaży w krajach eksporterach (głównie w UE) były wyższe niż w sezonie 2014/15. Spadek cen i wzrost reeksportu spowodowały natomiast zwiększenie o 10% do 370 tys. ton importu bananów i platanów. Zmniejszył się z 111,5 do 105,0 tys. ton przywóz winogron i ze 116,5 do 106 tys. ton łączny import brzoskwiń i nektaryn (owoce te sprowadzane są niemal wyłącznie z południowych krajów UE)

 • O spadku przywozu orzechów zadecydował mniejszy import orzechów kokosowych i suszy kokosowych. Utrzymała się natomiast tendencja wzrostowa przywozu pozostałych gatunków orzechów – w tym głównie orzechów nerkowca, migdałów i pistacji.

 1. Ujemne saldo handlu zagranicznego produktami tej grupy wyniosło 167 mln euro, wobec 98,2 mln euro w sezonie 2014/15. Pogłębiło się ujemne saldo handlu zagranicznego owocami świeżymi i zmniejszyło się dodatnie saldo handlu przetworami owocowymi. Pogorszenie salda handlu produktami tej grupy towarowej w sezonie 2014/15 i 2015/16 spowodowane było wprowadzeniem przez Rosję embarga na przywóz świeżych, mrożonych i suszonych owoców z krajów UE.

 1. Struktura rynku warzyw

 1. W 2015 r. łączna powierzchnia uprawy warzyw gruntowych była w Polsce większa niż w roku poprzednim o 1,8% i wyniosła 175,5 tys. ha. Zmniejszyła się na skutek relatywnie niskich cen skupu w sezonie 2014/15, powierzchnia uprawy warzyw podstawowych, głównie kapusty, marchwi, buraków i ogórków, ale większy był areał uprawy kalafiorów, cebuli, a także niemal wszystkich warzyw mniej liczących się w krajowej produkcji, tj. porów, warzyw strączkowych, papryki i sałaty.

 2. Ogólna produkcja warzyw gruntowych wyniosła 3792,8 tys. ton i była mniejsza w porównaniu z 2014 r. o 18,2%

 3. Zbiory kapusty, dominującej w uprawie warzyw gruntowych w Polsce, obniżyły się o 24,3% do 875,0 tys. ton. Produkcja kalafiorów zmniejszyła się o 20,8% do 194,6 tys. ton, cebuli o 15,8% do 548,4 tys., buraków ćwikłowych o 17,0% do 297,0 tys. ton, a marchwi o 17,6% do 677,7 tys. ton. Produkcja ogórków gruntowych spadła o 17,4% do 220,6 tys. ton, a pomidorów gruntowych o 13,1% do 236,4 tys. ton. Produkcja warzyw „pozostałych” zmalała o 14,3% do 743,1 tys. ton.

 4. Opłacalność produkcji niemal wszystkich warzyw gruntowych była zdecydowanie wyższa niż w sezonie poprzednim, a najbardziej wzrosła opłacalność produkcji kapusty i warzyw korzeniowych.

 5. W wyniku wzrostu plonów łączne zbiory warzyw spod osłon zwiększyły się o 3,5% do 1002,3 tys. ton. Produkcja pomidorów zwiększyła się o 2,7% do 553,2 tys. ton, ogórków o 0,6% do 266,7 tys. ton, a warzyw pozostałych o 11,0% do 182,4 tys. ton. Warzywa spod osłon stanowiły 20,9% ogólnych zbiorów warzyw, wobec 17,3% w 2014 r. i 14,1% w 2010 r.

 6. Systematyczny wzrost produkcji pieczarek odzwierciedla rosnący popyt na polskie pieczarki na rynku krajowym, a przede wszystkim na rynkach zagranicznych. Relatywnie niskim cenom polskich pieczarek towarzyszy ich doskonała jakość. Polska obecnie jest największym eksporterem pieczarek w świecie.

 7. Szacuje się, że w sezonie 2015/16 produkcja przetworów warzywnych wyniosła 1175 tys. ton, wobec 1195 w sezonie poprzednim. Decydujące było zmniejszenie produkcji mrożonych warzyw, dominujących w produkcji przetworów warzywnych. Obniżyła się również produkcja suszy warzywnych i warzyw kwaszonych. Wzrosła natomiast produkcja przetworów pomidorowych – głównie keczupu i sosów pomidorowych.

 8. Produkcja warzyw mrożonych zmniejszyła się z 645 do 630 tys. ton. Najbardziej spadła produkcja mrożonych warzyw korzeniowych (głównie mrożonej marchwi) oraz mrożonych kalafiorów i brokułów. Mniejsza była również produkcja mrożonej fasolki szparagowej, kukurydzy i cebuli. Niedobory surowca w produkcji mrożonej cebuli uzupełniane były dostawami z importu (głównie z Holandii).

 9. Spośród konserw warzywnych najbardziej zmniejszyła się produkcja konserwowej fasoli i fasolki szparagowej, konserwowej marchwi i kukurydzy. Spadek zbiorów i podaży do przetwórstwa spowodował też zmniejszenie produkcji konserw wytwarzanych z warzyw mniej liczących się w produkcji krajowej (cukinia, kabaczki, patisony). Zwiększyła się natomiast z ok. 15 do 16 tys. ton produkcja konserwowego groszku, dominującego w krajowej produkcji konserw warzywnych. Na spadku produkcji marynat warzywnych zaważyło zmniejszenie z ok. 25 do 23 tys. ton produkcji konserwowych ogórków. Obniżyła się też produkcja marynowanej cebuli. Nie zmieniła się natomiast produkcja marynat wytwarzanych z papryki (głównie importowanej) i innych warzyw ciepłolubnych. Produkcja marynat warzywnych nie rośnie z powodu stabilnego zapotrzebowania na te produkty na rynku krajowym i na

rynkach zagranicznych.

 1. Produkcja suszy warzywnych w firmach przemysłowych zmniejszyła się z 28 do 26 tys. ton. Decydujący był spadek produkcji suszonej marchwi i mieszanek warzywnych. Mniejsza była również produkcja suszonej cebuli, mało liczącej się w krajowej produkcji suszy warzywnych. Wyraźny brak tendencji wzrostowej produkcji suszonych warzyw w kraju spowodowany jest przede wszystkim konkurencyjnym cenowo (ale również pod względem walorów smakowych) importem, głównie z krajów pozaeuropejskich. Dotyczy to przede wszystkim suszonej cebuli (przywóz z Indii) i suszonej marchwi (import z Chin). Produkcja kapusty kwaszonej w firmach przemysłowych zmniejszyła się z 18 do 14 tys. ton, a łączna produkcja krajowa spadła z ok. 250 do 200 tys. ton. Produkcja kapusty kwaszonej, ulokowana głównie w mikrofirmach, systematycznie maleje w następstwie zmniejszającego się popytu

w kraju i na rynkach zagranicznych.

 1. Produkcja warzyw tymczasowo zakonserwowanych (głównie ogórków i cebuli) zmniejszyła się z 17 do 15 tys. ton, a gotowych do konsumpcji mrożonych przetworów z warzyw z 16 do 15 tys. ton. Obie te grupy przetworów są w dużym stopniu przedmiotem eksportu.

 2. Zwiększyła się natomiast produkcja keczupu i sosów pomidorowych, wytwarzanych głównie z importowanego koncentratu pomidorowego. Wzrostowi produkcji keczupu sprzyjało zwiększenie produkcji i obniżenie cen w światowych obrotach koncentratem pomidorowym. Produkcja keczupu w Polsce nie wykazuje w ostatnich latach tendencji wzrostowej, co wskazuje na powolne nasycanie się rynków zbytu tym produktem. Krajowa produkcja koncentratu pomidorowego i pomidorów w puszkach pozostała na poziomie odpowiednio 35 i 6 tys. ton.

 3. Mrożone warzywa stanowiły, tak jak w sezonie 2014/15, ok. 54% całkowitej produkcji przetworów warzywnych. Udział przetworów pomidorowych wzrósł z 13 do 14%,
  a łączny udział konserw i marynat pozostał na poziomie 25%. W wartości produkcji udział mrożonych warzyw, w wyniku wzrostu cen zbytu większości gatunków mrożonek, wzrósł z 43 do 45%. Udział przetworów pomidorowych zwiększył się z 21 do 23%, a konserw i marynat pozostał na poziomie 26%.

 4. eksport:

 • szacuje się, że w sezonie 2015/16 wpływy z eksportu warzyw i ich przetworów zwiększyły się w relacji do sezonu poprzedniego o 10% do 742 mln euro.

 • w sezonie 2015/16 eksport warzyw świeżych oceniany jest na ok. 420 tys. ton, wobec 457 tys. ton w sezonie poprzednim (spadek o 8%).

 • Najbardziej zmniejszył się eksport marchwi, brokułów, selerów, kapusty białej, pekińskiej i kalafiorów. Nieznacznie zwiększył się natomiast eksport cebuli. Wzrosła również zagraniczna sprzedaż, pochodzących głównie spod osłon, pomidorów i papryki. Warzywa te sprzedawane były głównie do krajów UE, a zwłaszcza do Niemiec, Hiszpanii, Czech i Wielkiej Brytanii. Większy był eksport mniej liczących się w polskiej sprzedaży warzyw sałatowych i strączkowych.

 • Mniejsza podaż eksportowa zadecydowała o zwiększeniu cen eksportowych niemal wszystkich gatunków warzyw

 • Eksport warzyw mrożonych zwiększył się o ok. 6% do 426 tys. ton. O zwiększeniu eksportu zadecydowała sprzedaż zapasów z sezonu 2014/15 „powstałych” w wyniku braku bezpośredniego eksportu do Rosji. W sezonie 2015/16 najbardziej zwiększył się eksport mrożonego zielonego groszku (z 29 do 37 tys. ton) lokowanego głównie w krajach UE, ale również w krajach Bliskiego Wschodu (zwłaszcza w Arabii Saudyjskiej), w USA i Kanadzie.

 • O wzroście eksportu suszy warzywnych zadecydowało zwiększenie z 10 do 13 tys. ton eksportu, a głównie reeksportu suszonej cebuli. Wzrósł również eksport i reeksport suszonych mieszanek wytwarzanych z warzyw mniej liczących się w produkcji krajowej i z warzyw innych stref klimatycznych. Spadek produkcji zadecydował natomiast o zmniejszeniu z 9 do 8-8,5 tys. ton eksportu suszonej marchwi.

 • Zwiększył się również z 45,9 do 48,0 tys. ton eksport marynat warzywnych. Wzrósł eksport i reeksport marynat produkowanych z warzyw ciepłolubnych (przede wszystkim kaparów i oliwek) ale również eksport i reeksport ogórków konserwowych (sprowadzanych głównie z Indii i z Niemiec). Obniżył się natomiast eksport i reeksport marynowanej papryki. Łączne wpływy z eksportu tych produktów zwiększyły się o ponad 10% do 45 mln euro.

 • Eksport keczupu i sosów pomidorowych wzrósł o ok. 7% do rekordowego poziomu 60 tys. ton (50% produkcji krajowej). W wyniku zwiększenia cen, wpływy z eksportu tych produktów wzrosły bardziej niż wolumen sprzedaży i wyniosły 66,5 mln euro. Łączny eksport koncentratu pomidorowego i pomidorów w puszkach wyniósł, tak jak w sezonie 2014/15, ok. 8 tys. ton, a wpływy z ich eksportu ok. 8 mln euro.

 • Udział pomidorów i ich przetworów (pomidory mrożone, suszone, koncentrat pomidorowy, pomidory w puszkach, keczup i sosy pomidorowe) w łącznej wartości eksportu warzyw i ich przetworów, wyniósł, tak jak w sezonie 2014/15, ok. 21%.

 • Nie zmienił się również udział cebuli i jej przetworów (12%), kalafiorów i ich przetworów (8%) oraz warzyw strączkowych, marchwi i ich przetworów (odpowiednio 7 i 6%).

 • W sezonie 2015/16 utrzymała się tendencja wzrostowa eksportu pieczarek świeżych i ich przetworów (pieczarek mrożonych, tymczasowo zakonserwowanych i konserwowych). Brak eksportu do Rosji (która przed wprowadzeniem embarga, uczestniczyła w polskim eksporcie tych produktów w ok. 15%) został w pełni zrekompensowany wzrostem dostaw na pozostałe rynki zbytu (głównie do krajów UE). Zwiększyła się także sprzedaż do Białorusi. W wyniku wzrostu cen eksportowych zarówno pieczarek świeżych, jak i ich przetworów, łączne wpływy z eksportu tych produktów wzrosły bardziej niż wolumen sprzedaży

 • Eksport warzyw i ich przetworów do krajów UE zwiększył się w 2015 r. w porównaniu

z rokiem poprzednim o ok. 23% do 606,9 mln euro. Import wzrósł o ok. 11% do 663,7 mln euro, a ujemne saldo obrotów z krajami Wspólnoty zmniejszyło się z 77,0 do 26,8 mln euro.

 • Zmalało ujemne saldo obrotów z krajami UE-15 i poprawiło się dodatnie saldo handlu z nowymi krajami członkowskimi. Spadek eksportu (rosyjskie embargo) spowodował zmniejszenie ze 173,8 do 68,1 mln euro dodatniego salda w handlu z krajami WNP.

 • Udział krajów UE w polskim eksporcie warzyw i ich przetworów wyniósł 82,4%, wobec 69,7% w 2014 r.

 • udział Niemiec, największego odbiorcy w UE, wzrósł z 17,6 do 19,4%, a Wielkiej Brytanii z 11,5 do 13,5%. Udział krajów WNP spadł z 25,1 do 10,7%. Udział Ukrainy obniżył się z 3,8 do 1,5%, a Białorusi z 6,5 do 5,9%.

 • Udział krajów UE w wartości eksportu pieczarek i ich przetworów wzrósł z 85,0 do 92,9%, w tym Wielkiej Brytanii z 12,0 do 13,0%, a Francji z 8,7 do 10,0%. Udział krajów WNP spadł z 10,6 do 2,2%, w tym Białorusi z 3,9 do 1,5%. Spośród pozostałych krajów, liczących się w polskim eksporcie (Norwegia, Szwajcaria, USA i Izrael), jedynie udział USA zwiększył się z 0,4 do 0,7%.

 1. import:

 • W wyniku spadku podaży krajowej zwiększył się import większości gatunków warzyw. Najbardziej wzrósł przywóz kapusty, marchwi i pozostałych warzyw korzeniowych (głównie buraków i selerów) oraz porów. Utrzymała się również tendencja wzrostowa przywozu pomidorów, ogórków i sałaty, które importowane są w okresach braku lub małej produkcji krajowej, tj. w okresie jesienno-zimowym.

 • Spośród warzyw liczących się w polskim imporcie zmniejszył się jedynie przywóz papryki i cebuli.

 • Zmniejszenie produkcji krajowej spowodowało również wzrost przywozu warzyw mrożonych – głównie mrożonej marchwi, kalafiorów, ale również mrożonych warzyw strączkowych i kukurydzy.

 • Utrzymała się również tendencja wzrostowa przywozu mrożonego szpinaku, dominującego w polskim imporcie mrożonych warzyw (ok. 26% wolumenu importu w sezonie 2015/16).

 • O zwiększeniu o ponad 20% do 24 tys. ton przywozu suszy warzywnych zadecydował wzrost importu suszonej cebuli. Ceny tego produktu obniżyły się o ok. 15% do 0,73 euro/kg. Wzrósł również import suszonych pomidorów, marchwi i suszonych mieszanek warzywnych.

 • Na zwiększeniu wolumenu przywozu konserw warzywnych zaważył wzrost z 16,8 do ok. 19 tys. ton importu konserwowej kukurydzy.

 • Duża podaż i spadek cen na rynku światowym spowodowały zwiększenie przywozu koncentratu pomidorowego, a także pomidorów w puszkach i sosów pomidorowych. Import koncentratu pomidorowego, dominującego w polskim przywozie przetworów warzywnych, wzrósł o ok. 17% do 78,5 tys. ton.

 • Kraje UE uczestniczyły w polskim imporcie produktów warzywnictwa w 86,2%, wobec 85,4% w roku poprzednim. Udział Hiszpanii spadł z 32,5 do 30,0%, Holandii z 13,6 do 13,1%, a Włoch zwiększył się z 10,2 do 10,8%. Łączny udział Chin i Maroka, największych dostawców spośród krajów pozaeuropejskich, spadł z 7,7 do 7,1%.

 • Z Chin Polska sprowadza przede wszystkim koncentrat pomidorowy i warzywa suszone, a z Maroka pomidory.

 1. Saldo obrotów

 • Wartość obrotów handlu zagranicznego w 2015 r. warzywami i ich przetworami UE 15 (w mln euro): -162,5,

 • Wartość obrotów handlu zagranicznego w 2015 r. warzywami i ich przetworami UE 13 (w mln euro): 135,7,

 • Wartość obrotów handlu zagranicznego w 2015 r. warzywami i ich przetworami WNP (w mln euro): 68,1,

 • Wartość obrotów handlu zagranicznego w 2015 r. warzywami i ich przetworami pozostałe (w mln euro): -39,4,

 1. Sposoby pozyskiwania
 1. Nie wiem do końca o co chodzi. Wydaje mi się jednak, że rynek hurtowy i rynek detaliczny.
 1. Warunki sukcesu zakupowca
 1. Nie wiem.
 1. Ryzyka i czynniki ograniczające
 1. W sierpniu 2014 r. Federacja Rosyjska wprowadziła embargo na przywóz wybranych unijnych produktów rolno-spożywczych, w tym z sektora owoców i warzyw. W związku z tym Komisja Europejska uruchomiła w latach 2014-2015 cztery transze tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw.
 2. W 2016 r. ARR realizuje IV transzę pomocy ustanowionej przez KE rozporządzeniem delegowanym 2015/1369, w związku z przedłużeniem rosyjskiego embarga do sierpnia 2016 r.
 3. W ramach rozliczenia trzech transz pomocy uruchomionej dla producentów owoców i warzyw, w okresie od września 2014 r. (uruchomienie wsparcia) do 30 września 2015 r., ARR wypłaciła beneficjentom ogółem 311,3 mln zł do 300,1 tys. ton owoców i warzyw, w tym do: 212,1 tys. ton jabłek (71% wolumenu objętego wsparciem), 34,5 tys. ton kapusty oraz 34,4 tys. ton marchwi (po 11,5%). Wsparciem objęto również 3,5 tys. ha, na których dokonano operacji zielonych zbiorów/niezbierania plonów, głównie jabłek – 2,2 tys. ha (62% powierzchni objętej wsparciem), kapusty – 446 ha (13%) i marchwi – 330 ha (9%).

 4. W przypadku nadwyżki podaży nad popytem lub dużych spadków cen, niepokrywających kosztów produkcji, uznane organizacje producentów owoców i warzyw lub ich zrzeszenia mogły wycofać ze sprzedaży część wyprodukowanych przez siebie owoców i warzyw (zgłaszając ten zamiar ARR) z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję lub paszę dla zwierząt. Agencja nadzorowała wycofanie produktów, polegające na ich dostarczaniu przez ww. podmioty uznanym przez ARR organizacjom charytatywnym bądź na bezpłatnym przekazywaniu owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży uprawnionym przez Agencję innym jednostkom organizacyjnym lub osobom fizycznym. Wymienione działania mogły być realizowane w ramach programu operacyjnego prowadzonego przez uznane organizacje producentów lub ich zrzeszenia, w zakresie którego jednym z celów jest zapobieganie kryzysom lub zarządzanie kryzysami.

 5. Działania ARR realizowane w ramach mechanizmu „Administrowanie rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży w 2016 r. są powiązane z działaniami dotyczącymi mechanizmu „Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw”, ponieważ odbiorcami owoców i warzyw (wycofywanych przez producentów z tytułu rosyjskiego embarga w celu bezpłatnej dystrybucji lub innego przeznaczenia) mogą być tylko uznane organizacje charytatywne i uprawnione inne jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne oraz biogazownie wpisane do rejestru ARR.

 6. Od października 2015 r. powierzono ARR zadania związane z funkcjonowaniem grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw. Agencja jest odpowiedzialna za: uznawanie i nadzorowanie grup i organizacji producentów owoców i warzyw oraz prowadzenie ich rejestrów, zatwierdzanie zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów za organizację producentów na rynku owoców i warzyw, udzielanie pomocy finansowej na dofinansowanie funduszy operacyjnych, zatwierdzanie i kontrolowanie programów operacyjnych oraz monitorowanie wdrażania strategii krajowej dla zrównoważonych programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw.

 7. ARR w roku szkolnym 2015/2016 kontynuowała realizację programu „Owoce i warzywa w szkole”. Program ten polega m.in. na bezpłatnym dostarczaniu owoców, warzyw i soków dzieciom z „zerówek” i klas I-III szkół podstawowych, a także na propagowaniu zdrowego odżywiania przez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej grupę docelową programu stanowił 1 617,9 tys. dzieci.

 1. Ciekawe obserwacje i potencjały
 1. Skutkiem rosyjskiego embarga był „powrót” wielu warzyw, a zwłaszcza pomidorów na rynek unijny. Warzywa te sprzedawane były głównie poprzez wielkopowierzchniowe sieci handlowe, których filie znajdują się w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *